Advies

Bouwbesluit

Tegenwoordig moet er bij elke bouwaanvraag controleberekeningen worden aangeleverd. Deze berekeningen worden vertaald in een rapport, de Bouwbesluit toetsing. Ingenieursbureau Feikens kan uw ontwerp en/of bouwtekeningen toetsen aan het Bouwbesluit zodat u een complete bouwaanvraag krijgt. Deze berekeningen worden opgesplitst in de volgende bouwfysische aspecten:

 • Rc-waarde berekeningen;
 • daglichttoetreding berekeningen;
 • ventilatieberekeningen, balansberekeningen en het aangeven van de stromingen+ventilatieroosters;
 • spuiventilatieberekeningen;
 • geluidsberekeningen;
 • EnergiePrestatie (EPN) -berekeningen

Ook zijn wij gespecialiseerd in het schrijven van ruimtelijke onderbouwingen.

Vergunningsvrij bouwen: mogelijkheden uitgebreid

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De Wabo maakt het mogelijk om voor een groot aantal toestemmingen op het gebied van de fysieke leefomgeving nog maar één vergunning aan te vragen: de omgevingsvergunning.

Met de inwerkingtreding van de Wabo zijn ook de regels voor vergunningsvrij bouwen en het gebruiken van percelen behoorlijk opgerekt. Daar waar u voor 1 oktober 2010 nog een vergunning  nodig had, is nu wellicht geen vergunning meer nodig! Bovendien: met de komst van de Wabo is het eenvoudiger geworden van te voren te bepalen of u een vergunning nodig bent of niet. U hoeft niet meer naar het gemeentehuis.

Ingenieursbureau Feikens helpt u graag met het bepalen van uw vergunningsvrije mogelijkheden. En die mogelijkheden zijn absoluut groter dan u denkt!

Functieverandering / Rood voor Rood / Ruimte voor Ruimte

Veel agrarische bedrijven stoppen de komende jaren of zijn inmiddels gestopt. Het vrijkomen van deze (agrarische) gebouwen biedt nieuwe kansen. Maar ook het realiseren van andere functies binnen een woonfunctie, bijvoorbeeld een bedrijf aan huis of mantelzorg in uw bijgebouw, is wellicht mogelijk.

Wanneer u de gebouwen van functie wilt laten veranderen zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Functieverandering van agrarisch naar wonen.
 • Functieverandering naar werken. Een gebouw krijgt een nieuwe functie, bijvoorbeeld huisverkoop, bed & breakfast of een kleinschalig bedrijf.
 • Mantelzorg in bijgebouw. Uw bijgebouw krijgt binnen uw woonfunctie voor een bepaalde periode een andere functie.

In veel gemeenten wordt er ruimte voor functieverandering geboden op voorwaarde dat tegelijkertijd ook verbetering of behoud van de ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt. Verbetering is bijvoorbeeld sloop van gebouwen. Maar ook kan de gemeente de aanleg van extra groen, recreatieve voorzieningen en behoud van karakteristieke gebouwen voorschrijven. Of een privaatrechtelijke overeenkomst om de verandering mogelijk te maken gedurende een gewenste periode. Daarnaast gaat het veranderen van een functie gepaard met technische aanpassingen waarmee u rekening dient te houden. Een ding staat voorop: Ingenieursbureau Feikens onderzoekt samen met u uw plannen en probeert ze samen met u mogelijk te maken! 

Aandachtspunten

Wanneer u overgaat op functieverandering zijn verschillende zaken van belang. Het is zaak goed na te gaan wat binnen de bestemming van uw perceel mogelijk is. Enkele voorbeelden:

 • Niet alles wat u sloopt mag u zonder meer terug bouwen. Het is zaak eerst alle gebouwen op uw perceel goed in kaart te brengen.
 • Wanneer u gebouwen sloopt betekent dit misschien staking van het landbouwbedrijf. Agrariërs die stoppen dienen af te rekenen met de fiscus in verband met de (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging,;
 • Als u een bouwkavel krijgt is er sprake van een bestemmingswijzigingswinst. Ook deze waardestijging minus kosten zal door de fiscus worden belast. Het is zaak tijdig een financieel plan te maken waardoor u inzicht krijgt in de financiële haalbaarheid en uw oudedagsvoorziening.

Alvorens u begint dient u zich goed in de materie in te lezen of voor te laten lichten.

De juiste begeleiding

Ingenieursbureau Feikens begeleidt burgers en ondernemers bij het gehele functieveranderingtraject. Van een oriëntatie van de mogelijkheden voor functieverandering tot en met de ruimtelijke procedures. Van het toepassen van juridische gegevens  van uw gemeente op uw situatie, inclusief het bekijken van vergunningsvrije mogelijkheden, tot het (digitaal) indienen van uw aanvraag.

Indienen omgevingsvergunning op omgevingsloket online OLO

Op 1 oktober 2010 is Omgevingsloket online 'live' gegaan, tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Wabo. Omgevingsloket online is een instrument om digitaal vergunningaanvragen te kunnen indienen en behandelen. Ook kan met Omgevingsloket online een vergunningcheck worden gedaan om te zien of een vergunning of melding nodig is. Zie ook: www.omgevingsloket.nl.

Graag helpen wij u met het digitaliseren van uw stukken en het digitaal indienen van uw vergunningaanvraag. Ingenieursbureau Feikens is hierin deskundig en beschikt over een inlogcode voor het omgevingsloket, waarmee wij als gemachtigde voor u kunnen optreden in het vergunningentraject. Daarnaast begeleiden we u graag bij het invullen van de vergunningencheck en een verificatie hiervan bij uw gemeente. Bovendien: Digitaal indienen scheelt u veel afdrukkosten! En: op het moment dat u indient, ook al is het op vrijdagavond, de behandelingstermijn van uw vergunning  (8 of 26 weken) start. De ontvangstmail die u van het omgevingsloket ontvangt is uw ontvangstbevestiging.